واحدهای کواترنری 2000K

مقیاس دو میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان میرعلی اکبر نوگل سادات
سال تهیه ۱۳۷۲
پروژه نقشه کواترنری ایران (پروژه طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران)

مبلغ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

لایه نهشته های کواترنری با مقیاس 1:2000000، از نقشه کواترنری ایران که در سال 1372 توسط دکتر میرعلی اکبر نوگل سادات تهیه گردیده، استخراج شده است. این نقشه در راستای پروژه طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه گردیده است. در این لایه، واخدهای کواترنری بر اساس نوع و جنس تقسیم بندی شده اند.