زون ساختاری-سهندی

مقیاس ملی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان محمدرضا سهندی
این لایه بر اساس تقسیم بندی حوضه های رسوبی – ساختاري که توسط محمدرضا سهندی صورت گرفته، می باشد.