زون ساختاری-آقانباتی

مقیاس ملی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سیدعلی آقانباتی
سال تهیه ۱۳۷۹
این لایه بر اساس تقسیم بندی حوضه های رسوبی – ساختاري که توسط دکتر سیدعلی آقانباتی (1379) صورت گرفته، می باشد.