دولت آباد اسفندقه

شماره ۷۳۴۶
مقیاس 1:100000
نام استان هرمزگان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۳۰ تا °۵۶
عرض جغرافیایى از °۲۸ تا °۲۸.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان خلقی، نادری،علوی نائینی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل بند بیشه، کوه صفى آباد، کوه کلاغ پر،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: هرمزگان