پاوه وغرب پاوه

شماره ۵۲۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان کردستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه نشده
طول جغرافیایى از °۴۶ تا °۴۶.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کردستان