کیاسر

شماره ۶۷۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳.۳ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سعیدی ، اکبرپور
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه جهله Kuh e Jahleh، کوه شاهین دژ، کوه پانگ آب

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: مازندران