بهشهر

شماره ۶۷۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳.۳ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان قاسمی، موسوی، سعیدی، کشانی، محتاط، صبوری، حلمی
عناصر و داده های موجود در نقشه خلیج گرگان، دریاى خزر، رودخانه نکا Neka Rud

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: مازندران