سیه چشمه

شماره ۴۸۶۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۴.۰۰ تا °۴۴.۳۰
عرض جغرافیایى از °۳۹.۰۰ تا °۳۹.۳۰
گروه -
توضیح مختصر نقشه وگزارش به صورت فایلpdfموجود است.