سارى

شماره ۶۶۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳ تا °۵۳.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان خبازنیا، صادقی، سعیدیSaidi، خان ناظر، وکیل ، بهرهمند
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاى خزر Caspian Sea، گسل خزر، ناودیس درویش خیلاک Darvish khilak Syncline

کلید واژه ها: مازندران