کوار

شماره ۶۵۴۸
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۲۹ تا °۲۹.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عندلیبی، خادمی، یوسفی،
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه احمدى، گسل موک Mook Fault، گسل احمدى، دریاچه مهارلو،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: فارس