شیراز

شماره ۶۵۴۹
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۲۹.۵ تا °۳۰
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عندلیبی، اویسی، یوسفی،
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاچه مهارلو، کوه بامو، گسل صدراSadra Fault، گسل زرقان

کلید واژه ها: فارس