سیوند

شماره ۶۵۵۰
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۳۰ تا °۳۰.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان یوسفی، کارگر
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل موسى خان، گسل امام زاده اسماعیل Emamzadeh Esmaiel F.‌، گسل گرم آباد Garm abad F.، کوه دشتک

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: فارس