اقلید

شماره ۶۵۵۱
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۳۰.۵ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان جعفریان، حاج حسینی، یوسفی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل اقلیدEghlid ، راندگى اصلى زاگرس، دریاچه کافترDaryacheh Kaftar، گسل کروشول Krooshool F.

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: فارس