قائم‌شهر

شماره ۶۵۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: مازندران