بابل

شماره ۶۵۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۳ تا °۵۳
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان خان ناظر، نبوی، رضائیان
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاى خزرCaspian Sea

کلید واژه ها: مازندران