فراشبند

شماره ۶۴۴۷
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲ تا °۵۲.۳
عرض جغرافیایى از °۲۸.۵ تا °۲۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان دباغیان نژاد، صداقت، نوائی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سیاخ Kuh e siakh ، کوه گورن Kuh e Gorn، کوه فراشبند ، ناودیس خرمالو Khormalo Syncline

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: فارس