کلستان

شماره ۶۴۴۹
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲ تا °۵۲.۳
عرض جغرافیایى از °۲۹.۵ تا °۳۰
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عندلیبی، اویسی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سلطان آباد Kuh e Soltan abad ، کوه سرخ، کوه گرو

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: فارس