شورجستان

شماره ۶۴۵۲
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲ تا °۵۲.۳
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۱.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان صداقت، شاوردی، اصفهانی، سهرابی، ایرج نوایی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه شوراب، کوه سیاه، راندگى اصلى زاگرس

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: فارس