دماوند

شماره ۶۴۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان تهران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲ تا °۵۲.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان Allenbakh,Steiger، امینی، خلعتبری، امامی، باباخانی
عناصر و داده های موجود در نقشه دماوند،گسل راندگى دهنار- مشا، کوه میان رود

کلید واژه ها: تهران