آمل

شماره ۶۴۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲ تا °۵۲.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: مازندران