یاسوج

شماره ۶۳۵۱
مقیاس 1:100000
نام استان کهکیلوییه
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱.۳ تا °۵۲
عرض جغرافیایى از °۳۰.۵ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان صداقت، شاوردی، اصفهانی، نوایی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه تنگ جلو، کوه چرم سفید، کوه دنا، گسل دنا

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کهکیلوییه