نطنز

شماره ۶۴۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱.۳ تا °۵۲
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علایی مهابادی، خلعتبری، باباخانی
عناصر و داده های موجود در نقشه تاقدیس نواب، گسل نطنز، ناودیس شجاع آباد،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان