رودهن - شرق تهران-فشم

شماره ۶۳۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان تهران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱.۳ تا °۵۲
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: تهران