بلده

شماره ۶۳۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱.۳ تا °۵۲
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سعیدی، قاسمی،آقانباتی، وکیلی، کشانی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه قبله، گسل تراست قبله، گسل رستم چال

کلید واژه ها: مازندران