سى‌سخت

شماره ۶۲۵۱
مقیاس 1:100000
نام استان کهکیلوییه
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۰.۵ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان صداقت، شاوردی، نوائی، کیهانی، رضائی، شیدنیا، سلیمانی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه دنا، کوه کمرقبله ، گسل رانده دنا، تاقدیس زردرود، تاقدیس لار

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کهکیلوییه