نجف‌آباد

شماره ۶۲۵۵
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۲.۵ تا °۳۳
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان زاهدی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه پنجى، کوه موسى آباد Kuh e Mosiabad، کوه برزه گله Kuh e Barzeh galeh

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان