کاشان

شماره ۶۲۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان رادفر،علایی مهابادی، امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه آرشود، کوه چاله سفیذ، کوه چال،گسل چال

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان