رباط‌کریم

شماره ۶۲۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان تهران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: تهران