تهران

شماره ۶۲۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان تهران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان امینی، امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل میگون، گسل آهار، تراست شمال تهران، گسل امامزاده داوود

کلید واژه ها: تهران