مرزن‌آباد

شماره ۶۲۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان ندیم، وحدتی دانشمند
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل مرزن آباد، گسل نسن، گسل ولى آباد

کلید واژه ها: مازندران