چالوس

شماره ۶۲۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان وحدتی دانشمند، کریمی،کریم خانی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل مازندران- خزر، دریای خزر ، گسل بزرگ شمال البرز

کلید واژه ها: مازندران