کوه‌کلاله - چنگ

شماره ۶۱۵۲
مقیاس 1:100000
نام استان کهکیلوییه
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰.۳ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۱.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان احسان بخش کرمانی، مقدم، کریمی، رحیم زاده
عناصر و داده های موجود در نقشه تاقدیس سرخ ، تاقدیس ماری Mary Anticline، تاقدیس سیلوم Silom Anticline، ناودیس لودآب Loodab syncline، رودخانه مارون Maroon River

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کهکیلوییه