کهک- نوفل لوشاتو

شماره ۶۱۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان قم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰.۳ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان باباخانی، قلمقاش،بحرودی، فنودی، امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل بیدهند Bidhand Fault، کوه ممو Mamu mountain، کوه پلنگ آبی Kuh e Palang e abi، گسل میم Miyam Fault

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: قم

-