قم

شماره ۶۱۵۹
مقیاس 1:100000
نام استان قم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰.۳ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۴.۵ تا °۳۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان زمانی، حسینی، جعفریان
عناصر و داده های موجود در نقشه تاقدیس البرز، ناودیس یزدان، تاقدیس کمرکوه

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: قم