هشتگرد - کرج

شماره ۶۱۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان تهران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰.۳ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مهدی زاده، یوسفی، هاشم امامی، نوایی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل باغستان Baghestan F., گسل شمال تهران North Tehran F. ، گسل اشتهارد Eshtehard F. ، گسل گمرکان Gomrokan F. ، گسل جارو Jaru F.

کلید واژه ها: تهران