شکران

شماره ۶۱۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان تهران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰.۳ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان Bazley,Davies, Annells، حامدی، رحیم زاده
عناصر و داده های موجود در نقشه رود الموت Alamut Rud ، علم کوه، تراست کندوان Kandevan Thrust

کلید واژه ها: تهران