رامسر

شماره ۶۱۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰.۳ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بهارفیروز، شفیعی، ندیم، وحدتی دانشمند، نظری، خان ناظر
عناصر و داده های موجود در نقشه رود تنکابن، صفا رود، گسل نوشا Noosha Fault

کلید واژه ها: مازندران