ده دز

شماره ۶۰۵۳
مقیاس 1:100000
نام استان خوزستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰ تا °۵۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۱.۵ تا °۳۲
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خوزستان