تفرش

شماره ۶۰۵۹
مقیاس 1:100000
نام استان قم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰ تا °۵۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۴.۵ تا °۳۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان حاجیان، امینی، امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل ایندس، رودخانه سلمان، کوه سیاه خانى

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: قم