ملایر

شماره ۵۷۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان همدان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸.۳ تا °۴۹
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان اقلیمی، سبزه ئی، سهیلی
عناصر و داده های موجود در نقشه جعفریان، زمانى، سهیلى

کلید واژه ها: همدان