کبودر‌آهنگ

شماره ۵۷۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان همدان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸.۳ تا °۴۹
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان شفیعی، حاج حسینی، قاسمی، مجیدی فرد
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه مهدی داغی Kuh e Mehdi Daghi، کوه زمان Kuh e Zaman، کوه بقراطی Kuh e Boghrati

کلید واژه ها: همدان