فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۲;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۱;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۲;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۱;
صاحب امتیاز ابراهیم راستاد - قدرت اله رستمی پایدار - سادات فیض نیا - مجید قادری - جعفر شجاع طاهری - منوچهر قریشی - رضا موسوی حرمی - اسداله محبوبی - ابراهیم امین سبحانی - محمد رضا پور سلطانی - پرویز امیدی - میر علی اکبر نوگل سادات - محمد حسین آدابی - بیتا ارباب - سید
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۳۸۲

ابراهیم راستاد - قدرت اله رستمی پایدار - سادات فیض نیا - مجید قادری - جعفر شجاع طاهری - منوچهر قریشی - رضا موسوی حرمی - اسداله محبوبی - ابراهیم امین سبحانی - محمد رضا پور سلطانی - پرویز امیدی - میر علی اکبر نوگل سادات - محمد حسین آدابی - بیتا ارباب - سید علی آقا نباتی - ابراهیم قاسمی نژاد - عبدلله سعیدی - محمود احمدزاده هروی - امید دبیری - محمد کاظم جعفری - محمد کشاورز بخشایش – عبدلله سهرابی - آرش رزم خواه