فصلنامه علوم زمین شماره ۶۳

فصلنامه علوم زمین شماره ۶۳
صاحب امتیاز محمد رهگشای. ایمان منصف. هادی شفایی مقدم ومحمد محجل- فرهاد ملک قاسمی و وارطان سیمونز- حسین اصیلیان مهابادی و یعقوب لاسمی- داود مختاری- خسرو خسروتهرانی . مسیح افقه و وحید احمدی- سید سعید محمدی. منصور وثوقی عابدینی. محمد پورمعافیو محمد هاشم امامی و محمد مهد
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی- دکتر محمد هاشم امامی- دکتر مانوئل بربریان- دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سید امامی- مهندس مصطفی شهرابی- دکتر منصور علوی نائینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد رضا قیطانچی- دکتر محمد حسن کریم پور- دکتر محمد لطفی- دکتر حسین معماریان-
طراح پشت جلد فرخ برزگر
طراح روی جلد فرخ برزگر
گرافیست انتشارات احمدی
صاحب امتیاز انتشارات احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۸۶

محمد رهگشای. ایمان منصف. هادی شفایی مقدم ومحمد محجل- فرهاد ملک قاسمی و وارطان سیمونز- حسین اصیلیان مهابادی و یعقوب لاسمی- داود مختاری- خسرو خسروتهرانی . مسیح افقه و وحید احمدی- سید سعید محمدی. منصور وثوقی عابدینی. محمد پورمعافیو محمد هاشم امامی و محمد مهدی خطیب- مهدی معظمی گودرزی. بهرام رضایی و احمد امینی- سید محمود حسینی نژاد. مهدی یزدی. منصوره قبادی پور و حسین غلامعلیان- سید هادی حسینی. حمید آقابابایی و یاشار پور رحیمیان- حسن محسنی. سعید خدابخش. امیر حسین صدر و فرهاد آلیانی- رحیم شعبانیان. خسرو خسروتهرانی و ایرج مومنی- مهدی خدامی. اسدالله محبوبی. رضا موسوی حرمی و سادات فیض نیا- هادی قاسمی. احسان ذبیحی. امین روشندل کاهو و مهدی زارع- فرج الله فیاضی. محمد نخعی و راضیه لک- افشین اکبرپور. ایرج رسا و محمود مهرپرتو- جمشید احمدیان. محمد هاشم امامی. محمد رضا قربانی و مامورو موراتا- محبوبه حسینی برزی و مهدی جعفر زاده- بهروز رفیعی و عباس امینی منش

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. بررسی کانی‌شناسی منطقه‌ای و حاشیه‌ای هاله‌های دگرسان شده اطراف رگه‌های کانه‌دار محدوده مسجدداغی جلفا

۳. تجزیه رخساره‌های سنگی و مدل رسوبی رودخانه لاتشور، جنوب خاور تهران

۴. مطالعه سنگ‌نگاری و سیستم درزه منطقه بیستون به منظور پی بردن به علل فرسایش سنگ‌نوشته بیستون

۵. چینه‌نگاری سنگهای دونین بالایی در برش کلاریز

۶. زون‌بندی زیستی و دیرینه‌بوم‌شناسی روزن‌داران کف‌زی پالئوسن پسین تا میوسن پیشین در شمال و جنوب خاوری شیراز

۷. پیشنهاد تغییرات جزئی در نمودار تکامل شورابه، ارائه شده توسط اگوستر و هاردی با بررسی شورابه دریاچه مهارلو

۸. آبگیرهای فرونشستی راستای گسل تبریز، نمونه‌هایی از زمین‌ریختهای حاصل از زمین‌ساخت فعال

۹. بررسی کانی‌زایی منگنز در جوکندی، جنوب باختر هشترود

۱۰. تکامل ریزساختاری سنگ‌کره گوشته‌ای افیولیتهای دگرگونی خوی، شمال باختر ایران

۱۱. بررسی و مدل‌سازی تأثیر شیب‌داری درزه‌ها بر سرعت چالزنی در معادن روباز

۱۲. سنگ‌زایی گرانیتوییدهای پتاسیک مجموعه نفوذی کال کافی (شمال خاوری انارک) با استفاده از شاخصهای کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی

۱۳. محیطهای رسوبی و چینه‌‌نگاری سکانسی سازندهای کژدمی و سروک در شمال باختر فارس، جنوب باختر ایران

۱۴. کانی‌شناسی نهشته‌های گل سرشور منطقه تفرش، استان مرکزی

۱۵. رخساره‌های سنگی، محیط رسوبی و خاستگاه نهشته‌های مخلوط سیلیسی‌آواری-کربناتی- تبخیری سازند آسماری در میدان نفتی اهواز با نگرشی بر سازوکار‌های مؤثر در آمیختگی

۱۶. چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی واحدهای سنگی پرمین در شمال باختر ایران

۱۷. تخمین کاهیدگی امواج برشی زمین‌لرزه بم با استفاده از معکوس‌سازی رکوردهای جنبش نیرومند به روش تجزیه مقادیر تکین

۱۸. مطالعات آهن زدایی بوکسیت دیاسپوری کم عیار با استفاده از روش گرماشیمیایی

۱۹. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، منشأ‌‌ و جایگاه زمین‌ساختی توده گرانیتوییدی بی‌بی مریم (افضل‌آباد- نهبندان