فصلنامه علوم زمین شماره ۶۱

فصلنامه علوم زمین شماره ۶۱
صاحب امتیاز دکتر محمد رهگشای. هادی شفایی مقدم. رهبر غفاری و محمد رضا کتابداری- علی ارزانی. دکتر سید احمد علوی و خسرو حیدری- آنیتا بابکی و دکتر علیجان آُتابی- دکتر سعید هاشمی طباطبایی و عطاء آقایی آرایی- دکتر یعقوب لاسمی و علیرضا رستگاری لاری- حمید رضا حسنلی. دکتر مهد
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقا نباتی، دکتر محمدهاشم امامی، دکتر مانوئل بربریان، دکتر فریدون سحابی، دکتر کاظم سید امامی، مهندس مصطفی شهرابی، دکتر منصور علوی نائینی، دکتر منوچهر قرشی، دکتر محمدرضا قیطانچی، دکتر محمدحسن کریم پور، دکتر محمد لطفی، دکتر حسین معماریان و
طراح پشت جلد هوشنگ دشتبان
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست انتشارات احمدی
صاحب امتیاز انتشارات احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۸۵

دکتر محمد رهگشای. هادی شفایی مقدم. رهبر غفاری و محمد رضا کتابداری- علی ارزانی. دکتر سید احمد علوی و خسرو حیدری- آنیتا بابکی و دکتر علیجان آُتابی- دکتر سعید هاشمی طباطبایی و عطاء آقایی آرایی- دکتر یعقوب لاسمی و علیرضا رستگاری لاری- حمید رضا حسنلی. دکتر مهدی شفیعی فر و دکتر محمد رضا نیکودل- دکتر اکبر قاسمی برقی. دکتر منصور وثوقی عابدینی و دکتر سید محمد پور معافی- مه آسا روستایی و دکتر منوچهر قرشی- دکتر علی اصغر ثیاب قدسی. دکتر بهاءالدین حمدی. دکتر محمد حسین آدابی و دکتر عباس صادقی- دکتر حسین مهدیزاده شهری. دکتر محمد صادق ربانی. دکتر کمال الدین بازرگانی گیلانی و علی اکبر ایراجیان- مجتبی جلالی لیچایی و دکتر مجید نبی بیدهندی- محمد رضا غریب رضا و دکتر احمد معتمد- کمال نوری خانکهدانی. دکتر مسیب سبزه یی و دکتر منصور وثوقی عابدینی- مرتضی پیروز. دکتر محمدرضا قاسمی. دکتر عباس بحرودی و دکتر عبدالله سعیدی- الهه زارعی و دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- حبیب رحیمی. دکتر نصرالله کمالیان و حسین حمزه لو- دکتر حسین معماریان و محمد باقر فرمانی- دکتر محمد رضا حسین نژاد و دکتر حمید رضا رمضی

مقاله ها

۱. سنگ شناسی سریهای مافیک شمال خاور هشتجین، جنوب اردبیل، ایران

۲. مقایسه الگوی تراکمی و امتدادی شکستگیهای سطحی و زیرسطحی در پیشانی چین‌خوردگی زاگرس، تاقدیس اهواز، ایران

۳. بررسی الگوی کانسارسازی آهن در کانسار گل‌گهر سیرجان، کرمان

۴. استفاده از آهک زنده در بهسازی خاکهای با شاخص خمیری بالا

۵. محیط رسوبی و چینه‌نگاری توالی سازند میشان (نهشته‌های حوضه رسوبی جلوی کمربند چین خورده) در منطقه باختر فارس و خاور بوشهر

۶. بررسی عملکرد سنگهای آرمور درموج شکنهای توده سنگی سواحل شمالی خلیج فارس( استان بوشهر )

۷. سنگ‌نگاری ، ژئوشیمی و ژئودینامیک دایکهای مرادلو ( شمال باختری اردبیل )

۸. تعیین دوره تناوب طبیعی زمین در شهر کرمان(جنوب خاور ایران) با استفاده از مایکروترمورها

۹. بررسی سیستماتیک و تافونومی ایکنوفسیل Trichophycus pedum در برش الگوی سازند سلطانیه واقع در جنوب خاوری زنجان

۱۰. مطالعه بنتونیتها و زئولیتهای منطقه معلمان(جنوب دامغان)، با نگاهی به کانسار بنتونیت سوسن‌وار و زئولیت گندی

۱۱. مقایسه روشهای رگرسیون خطی چندگانه و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای برآورد تخلخل و نفوذپذیری

۱۲. خطوط ساحلی و توالی رسوبی کواترنر پسین در منطقه خلیج چابهار

۱۳. خاستگاه گنیسهای بن دونو خاور بوانات - استان فارس

۱۴. تأثیر ضریب چسبندگی قاعده‌ای در سبک دگرشکلی پهنه گسل منقارک با به‌کارگیری روش مدل سازی آنالوگ

۱۵. سازند گورپی؛ سری پیشرونده یا پسرونده؟

۱۶. تحلیل طیفی موج برشی شتابنگاشتهای زلزله قشم(خلیج فارس) ۲۰۰۵ برای برآورد پارامترهای چشمه وکاهیدگی محیط

۱۷. استفاده از روشهای آماری چند متغیره برای کشف و تفسیر بی‌هنجاریهای نفتی در منطقه یاکولا در چین

۱۸. سخن سردبیر