فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۱;&#۱۷۷۶;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۵;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۱;&#۱۷۷۶;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۵;
صاحب امتیاز پیمان نواب پور، عبدالله سعیدی، محمد رضا قاسمی، علی خردمند، یعقوب لاسمی، کاظم سیدامامی، حسین معین وزیری، حسین وزیری مقدم، عزیزالله طاهری، محمد مهدی فرهپور، محمد علیزاده گنجی، سهیلا بوذری، محمد هاشم امامی، محمد حسین خلقی، منصور وثوقی عابدینی، امیر حسین صدر،
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
مدیر اجرایی علیرضا امری کاظمی- محمدرضا قیطانچی
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۲

پیمان نواب پور، عبدالله سعیدی، محمد رضا قاسمی، علی خردمند، یعقوب لاسمی، کاظم سیدامامی، حسین معین وزیری، حسین وزیری مقدم، عزیزالله طاهری، محمد مهدی فرهپور، محمد علیزاده گنجی، سهیلا بوذری، محمد هاشم امامی، محمد حسین خلقی، منصور وثوقی عابدینی، امیر حسین صدر، علی اصغر سپاهی گرو، غلامرضا خانلری، محمد رضا قیطانچی، نوربخش میرزایی، اسماعیل بایرامی نژاد