فصلنامه علوم زمین شماره ۵۹

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۹
صاحب امتیاز نویسندگان: پوران نظریان سامانی وعلی صنوبر لیشماکشی-دکتر محمد لطفی- لاله مهرآئین و دکتر محمد تاتار- دکتر داریوش اسماعیلی؛ مریم شیبی و دکتر علی کنعانیان- دکتر غلامحسین کرمی- دکتر کاوه خاکسار؛ رفعت بهاری و دکتر علیرضا عاشوری- دکتر داود مختاری- دکتر محمد هادی
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقا نباتی، دکتر محمدهاشم امامی، دکتر مانوئل بربریان، دکتر فریدون سحابی، دکتر کاظم سید امامی، مهندس مصطفی شهرابی، دکتر منصور علوی نائینی، دکتر منوچهر قرشی، دکتر محمدرضا قیطانچی، دکتر محمدحسن کریم پور، دکتر محمد لطفی، دکتر حسین معماریان و
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست انتشارات دایره سبز
صاحب امتیاز انتشارات دایره سبز
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۸۵

نویسندگان: پوران نظریان سامانی وعلی صنوبر لیشماکشی-دکتر محمد لطفی- لاله مهرآئین و دکتر محمد تاتار- دکتر داریوش اسماعیلی؛ مریم شیبی و دکتر علی کنعانیان- دکتر غلامحسین کرمی- دکتر کاوه خاکسار؛ رفعت بهاری و دکتر علیرضا عاشوری- دکتر داود مختاری- دکتر محمد هادی داودی. دکتر سید محمود فاطمی عقدا و غلام رضا شاه علیپو- دکتر حسین غلامعلیان- دکتر حسین صادقی و دکتر جعفر شجاع طاهری- دکتر سهیلا بوذری- دکتر یعقوب لاسمی و هادی امین رسولی- دکتر شهاب ورکوهی- دکتر علی عامری. ناصر اشرفی و حسین کریمی قره بابا-دکتر علی کنعانیان. ام البنین مشهدی هاشمی. عباس آسیابانها و دکتر داریوش اسماعیلی-پیمان نواب پور. قاسم حیدرزاده. آبرادات مافی.دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی و نگار حقی پور- دکتر مهران آرین و دکتر منوچهر قرشی

مقاله ها

۱. مقایسه ژئوشیمیایی نفت مخزن آسماری میادین نفتی پارسی ، پازنان و رگ سفید در فرو افتادگی دزفول جنوبی با استفاده از زیست نشانگرها.

۲. فرایندهای کانه زایی و دگرسانی در توده‌های گرانیتوییدی (gd) نوع آناتکسی منطقه ماه نشان و مسائل ژئودینامیکی مربوطه (استان زنجان - شمال باختری ایران).

۳. مطالعه اثر ساختگاه در جنوب باختری تهران با استفاده از اندازه‌گیری میکروترمور.

۴. سنگ زایی و روند تکاملی اسکارن آهن پنج کوره (خاور ایران)

۵. انتخاب روش مناسب برای تحلیل داده‌های آزمایش پمپاژ در سفره‌های کارستی.

۶. مرجانهای ژیوسین بالایی - فرازنین سازند بهرام ، جنوب ازبک کوه.

۷. کاربرد شاخصهای ریخت سنجی در تعیین میزان فعالیت گسلها مورد نمونه : گسل شمالی میشو

۸. بررسی تأثیر ریشه درخت بید بر پایداری شیروانیهای خاکی

۹. زیست چینه شناسی توالی دونین پسین در برش هوتک (شمال کرمان) براساس کئودونتها

۱۰. مشخصه‌های تنش زمین ساختی در فلات ایران با استفاده از تعیین ساز و کار کانونی زمین لرزه‌های ثبت شده.

۱۱. الگوی ساختاری زمین لرزه اول تیرماه (۱۳۸۱) چنگوره - آوج

۱۲. ناپیوستگی جهانی روی کوارتزیت بالایی سازند لالون (هرز کامبرین زیرین و میانی) : گواهی بر اینکه کوارتزیت بالایی کوارتزیت پایه سازند میلا نیست

۱۳. مطالعات بیوژئوشیمی میکروبی باکتریهای جنس دی سولفوویبریو بر روی رسوبات کواترنر حوضه آبریز خرم آباد

۱۴. بررسی سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای پلوتونیک منطقه خاور هریس ، آذربایجان خاوری - شمال باختر ایران

۱۵. ژئوشیمی و محیط زمین ساختی گابروهای باختر آوج ، شمال باختر ایران

۱۶. پیش درآمدی بر آرایش تنشهای دیرینه در گستره کپه داغ پس از تریاس

۱۷. ارزیابی توان حرکتی گسلهای کواترنری در منطقه مرزی البرز - ایران مرکزی ، از خاور تهران تا خاور سمنان

۱۸. سخن سردبیر