فصلنامه علوم زمین شماره ۵۶

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۶
صاحب امتیاز نویسندگان:محمد‌حسین خلقی، منصور وثوقی عابدینی، رامین ارفع‌نیا، همایون صفایی، ناصر حافظی مقدس، علی کمک پناه، رسول دولت‌خواه، ابراهیم راستاد، محمد هاشم امامی، مهدی نجفی، رضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی، نرگس هاشمی، علیرضا ندیمی، محمد محجل، ندا پروهان، سیدمحمو
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سیدعلی آقانباتی ، دکتر محمد هاشم امامی، دکتر مانوئل بربریان. دکتر فریدون سحابی، دکتر کاظم سید امامی. مهندس مصطفی شهرابی. دکتر منصور علوی نائینی. دکتر منوچهر قرشی. دکتر محمد رضا قیطانچی. دکتر محمد حسن کریم پور. دکتر محمد لطفیو دکتر حسین معماریان
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست انتشارات دایره سبز
صاحب امتیاز انتشارات دایره سبز
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۸۴

نویسندگان:محمد‌حسین خلقی، منصور وثوقی عابدینی، رامین ارفع‌نیا، همایون صفایی، ناصر حافظی مقدس، علی کمک پناه، رسول دولت‌خواه، ابراهیم راستاد، محمد هاشم امامی، مهدی نجفی، رضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی، نرگس هاشمی، علیرضا ندیمی، محمد محجل، ندا پروهان، سیدمحمود فاطمی عقدا، جعفر غیومیان، ام البنین عطائی، محمدهادی داودی، علی اکبر نوروزی، فاطمه واعظ جوادی، محمد قویدل سیوکی، محمد حسین بصیری، فاطمه سادات نبی‌یان جوردی، مهدی قاسمی، مجید نبی بیدهندی، جلال خزانه‌داری، هوشنگ دشتبان، علی یساقی، علی‌‌رضا عباسی، محمد رضا کبریائی زاده، مرتضی احمدی، محسن مشاری

مقاله ها

۱. بررسی زمین‌شیمیایی، سنگ‌شناختی، ژئودینامیک و سن‌یابی پرتوسنجی توده نفوذی آق دره (شمال تکاب) شمال باختر ایران

۲. دیاپیریسم نمک در حوضه کلوت (شمال خاور اردکان)

۳. روابط کاهیدگی پارامترهای حرکتی زمین در خاور ایران

۴. کانه‌زایی منگنز لایه‌ای‌شکل گراب (تیپ کوبا) در واحدهای آتشفشانی- رسوبی الیگومیوسن درشمال خاور طالقان (البرز مرکزی)

۵. شناسایی و مطالعه ردپاهای پستانداران در رسوبات ائوسن شمال بیرجند

۶. کاربرد روش آماری ویژه مقدار و ویژه بردار در مطالعات ساختاری

۷. هندسه و سینماتیک سامانه گسل قم- زفره و اهمیت آن در زمین ساخت ترافشارشی

۸. تعیین مناسب‌ترین روش کنترل زمین لغزش با استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم(DSS) ، مطالعه موردی زمین لغزش”باریکان“، طالقان

۹. مطالعه سیستماتیک گرده و هاگ (Spore&Pollen) سازند شمشک در منطقه جاجرم

۱۰. رتبه بندی اقتصادی – استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره‌برداری ایران، با استفاده از روش رتبه‌بنـــدی تاکســونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری در ایران

۱۱. سرعت انتشار امواج در نمونه‌های سنگ کربنات یکی ازمخازن هیدروکربنی جنوب ایران

۱۲. گونه جدیدی از محفظه تخمی ماهیهای شیمرا

۱۳. تحلیل هندسی و جنبشی ریز‌پهنه ساختاری لانیز، شاهدی بر تکامل ساختاری جنوب البرز مرکزی

۱۴. انتشار چینه شناسی و جغرافیایی بازوپایان رینکونلید در دونین پسین (فرازنین) ایران

۱۵. تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط‌های سنگی اطراف حفریات زیرزمینی با رفتار الاستو- پلاستیک غیرخط به روش اجزای محدود

۱۶. سخن سردبیر