فصلنامه علوم زمین شماره۱

فصلنامه علوم زمین شماره۱
صاحب امتیاز نویسندگان:جمشید افتخار نژاد، ارژنگ بهروزی، منوچهر قریشی، مانوئل بربریان، خسروتهرانی، فرانسوا بدن، منوچهر صدرزاده، پیرباریان، فابیان سزبرون، جعفر کیمیا قلم، محمد هاشم امامی، محمدعلی ملاکپور، مصطفی زاهدی، ناصر خوئی
مدیر مسئول محمد هاشم امامی
سردبیر ناصر خوئی
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۷۰

نویسندگان:جمشید افتخار نژاد، ارژنگ بهروزی، منوچهر قریشی، مانوئل بربریان، خسروتهرانی، فرانسوا بدن، منوچهر صدرزاده، پیرباریان، فابیان سزبرون، جعفر کیمیا قلم، محمد هاشم امامی، محمدعلی ملاکپور، مصطفی زاهدی، ناصر خوئی