فصلنامه علوم زمین شماره۳

فصلنامه علوم زمین شماره۳
صاحب امتیاز نویسندگان : خسرو خسروتهرانی، فرامرز رحیم زاده، محمد ولی زاده، حسن میرنژاد، جمشید افتخارنژاد، عمران اسدیان، علیرضاراستگار میرزایی، حسین پرتوآذر، فرهاد وحدتی دانشمند، ویگن عیسی خانیان، فاطمه هادوی
مدیر مسئول محمود احمدزاده هروی
سردبیر ناصر خوئی
همکاران سید علی آقا نباتی، منصور علوی نائینی، منوچهر قرشی، جمشید افتخارنژاد، مصطفی زاهدی، منوچهر صدرزاده، جعفر کیمیا قلم، محمدعلی ملک پور، سید علاءالدین واعظ لاری
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۱

نویسندگان : خسرو خسروتهرانی، فرامرز رحیم زاده، محمد ولی زاده، حسن میرنژاد، جمشید افتخارنژاد، عمران اسدیان، علیرضاراستگار میرزایی، حسین پرتوآذر، فرهاد وحدتی دانشمند، ویگن عیسی خانیان، فاطمه هادوی