فصلنامه علوم زمین شماره۴

فصلنامه علوم زمین شماره۴
صاحب امتیاز نویسندگان:محمدهاشم امامی، مرتضی خلعتبری جعفری، منصور وثوقی عابدینی، بهرام سامانی، شادی اشتری، بهاءالدین حمدی، جیانگ ژیون، محمدعلی ملاک پور، بهزاد حاجعلیلو، ناصر خوئی، عبدالحمید یعقوب پور، فریده حلمی، کوروش پورشریفی، ناصر خوئی
مدیر مسئول محمود احمدزاده هروی
سردبیر ناصر خوئی
همکاران سید علی آقا نباتی (استادیار، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)، منصور علوی نائینی (استادیار، پژوهشکده علوم زمین)، منوچهر قرشی (استادیار، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)، جمشید افتخارنژاد، مصطفی زاهدی، منوچهر صدرزاده، جعفر کیمیا قلم، م
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۷۱

نویسندگان:محمدهاشم امامی، مرتضی خلعتبری جعفری، منصور وثوقی عابدینی، بهرام سامانی، شادی اشتری، بهاءالدین حمدی، جیانگ ژیون، محمدعلی ملاک پور، بهزاد حاجعلیلو، ناصر خوئی، عبدالحمید یعقوب پور، فریده حلمی، کوروش پورشریفی، ناصر خوئی